Místní bratrské společenství v Sušici

Jsme křesťané, lidé, kteří hledají podle vzoru svatého Františka Krista živého a působícího v bratřích a sestrách, v Písmu svatém, v církvi, ve svátostech i v liturgických úkonech.

V žádném případě naše společenství není nějakou elitou nebo "farností ve farnosti", ale snažíme se svou aktivní činností a modlitbou podporovat apoštolskou a pastorační činnost místní církve a být bratry a sestrami všech.

Svatý František pochopil a prožil, že Bůh je společným otcem všech lidí i tvorů. Proto se snažíme přijímat všechny lidi i tvory jako dar od Boha, mít úctu k celému stvoření a být Kristovými spolupracovníky v poslání proměnit svět.

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu (MBS SFŘ) bylo v Sušici slavnostně obnoveno provinciálem kapucínů bratrem Bonaventurou Štivarem OFMCap. dekretem o kanonickém zřízení ze dne 26. listopadu 2014. Terciáři sv. Františka zde působili v hojném počtu při místním klášteře už od 19. století do začátku padesátých let, tedy i krátce po zavření kapucínského kláštera v Sušici komunistickým režimem.

V roce 2014 složilo trvalou profesi (trvalý slib) prvních 15 bratří a sester a postupně se naše MBS rozrůstalo, v současné době má 28 členů s trvalou profesí.

O obnovení Sekulárního františkánského řádu v Sušici se zasloužil br. Serafín Beníček OFMCap., který se stal také zároveň naším prvním duchovním asistentem. Po odchodu br. Serafína do Prahy, byl provinciálem kapucínů jmenován duchovním asistentem br. Kryštof Javůrek OFMCap. Ten nám také pomohl navázat kontakt s německými terciáři z okolí Degendorfu a Teisnachu. V r. 2018 byl br. Kryštof povolán do komunity v Brně a do Sušice přišel br. Petr Petřivalský OFMCap., náš současný duchovní asistent.

Místní bratrské společenství v Sušici se schází každou lichou středu v klášteře kapucínů.

Náš program je zhruba následující a pravidelně se opakuje:
1. středa: modlitba breviáře, půlhodinová adorace v kostele, aktuality, sdílení, diskuze.
2. středa: modlitba breviáře, aktuality, rozjímání nad Písmem, diskuze.
3. středa: modlitba breviáře, aktuality, sdílení, diskuze.
4. středa: modlitba breviáře, aktuality, formace a diskuze.
Setkání začínají vždy v 19:00 hod a končí cca 20:30–21:00 hod.

Sudé týdny jsou otevřené pro neplánovaná setkání s pohoštěním i bez, dále pro různé akce jako jsou poutě, formační semináře, duchovní obnovy, modlitby za uzdravení, chvály, pomoc potřebným a další.
Tato setkání nejsou pravidelně ve středu, ale mohou se konat i jiný den v týdnu. Případné pozvánky na ně najdete na tomto webu.

Na setkání a akce pořádané naším společenstvím přicházejí i přátelé františkánského řádu.
Jsou vítáni všichni, kdo mezi nás chtějí přijít.